คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : การใช้เทคนิคผังกราฟิกเสริมสร้างความสามารถในการวิเคราะห์ วันที่ 28 เมษายน 2562

หลักสูตร : การใช้เทคนิคผังกราฟิกเสริมสร้างความสามารถ

ในการวิเคราะห์

วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพันธ์  เดชะคุปต์ 

ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน

และการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

และ รองศาสตราจารย์พเยาว์  ยินดีสุข

ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2562   เวลา 08.30-16.00 น.

ห้อง 403 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์


ภาพบรรยากาศการอบรม