คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : พัฒนาการคิดทางวิทย์ด้วยกิจกรรมและเกม วิทยากร: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ ศิริภัทราชัย วันที่ 16 มีนาคม 2562

คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม 

พัฒนาการคิดทางวิทย์ด้วยกิจกรรมและเกม

วิทยากร: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ ศิริภัทราชัย

อาจารย์ประจำโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 เวลา 08.30-16.00 น.

ห้อง 404 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์


ภาพบรรยากาศการอบรม