คลิปวิดีโอ และภาพบรรยากาศการอบรม : วิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนสำหรับครูภาษาไทย ระดับประถมศึกษา วิทยากร: อาจารย์พิรุนเทพ เพชรบุรี วันที่ 16 มีนาคม 2562

คลิปวิดีโอ และภาพบรรยากาศการอบรม

หลักสูตร : วิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน

สำหรับครูภาษาไทย ระดับประถมศึกษา

วิทยากร: อาจารย์พิรุนเทพ เพชรบุรี

อาจารย์ประจำโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม พ.. 2562 เวลา 08.30-16.00 .

ห้อง 302 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

 


ภาพบรรยากาศการอบรม