คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : วิธีการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้เรียนมีอารมณ์ดีและมีพลังการเรียนรู้ในชั้นเรียนอนุบาลและประถมศึกษา วิทยากร : ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2562

คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม

หลักสูตร : วิธีการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้เรียนมีอารมณ์ดี

และมีพลังการเรียนรู้ในชั้นเรียนอนุบาลและประถมศึกษา

วิทยากร : ผศ.เฉลิมพล  ดาวเรือง

อดีตรองผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ฝ่ายประถม

วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30-16.00 น.

ห้อง 405 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์


ภาพบรรยากาศการอบรม