คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : สอนไวยกรณ์ภาษาอังกฤษอย่างไรให้นักเรียนพูดสื่อสารได้ด้วย (How to Teach English Grammar Communicatively) วิทยากร : ดร.นิสัย แก้วแสนไชย วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม

หลักสูตร : สอนไวยกรณ์ภาษาอังกฤษอย่างไรให้นักเรียนพูดสื่อสารได้ด้วย
(How to Teach English Grammar Communicatively)

วิทยากร : ดร.นิสัย  แก้วแสนไชย

อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาประจำองค์การ SEAMEO

ณ ศูนย์ภาษา RELC ประเทศสิงคโปร์

วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562  เวลา 08.30-16.00 น.

ห้อง 404 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์


ภาพบรรยากาศการอบรม