คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : เพิ่มพูนทักษะดิจิทัลสำหรับครูด้วยเครื่องมือบนมือถือ (Digital Skills for Teachers)

คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม

หลักสูตร : เพิ่มพูนทักษะดิจิทัลสำหรับครูด้วยเครื่องมือบนมือถือ (Digital Skills for Teachers)

วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์

อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.30-16.00 น.

ห้อง 406 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์


 ภาพบรรยากาศการอบรม