ภาพบรรยากาศการอบรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสอนสะเต็มศึกษาแสนสนุกผ่านการเล่นฟองสบู่และฟองไข่” วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ภาพบรรยากาศการอบรม
หลักสูตร : อบรมเชิงปฏิบัติการ
“เทคนิคการสอนสะเต็มศึกษาแสนสนุกผ่านการเล่นฟองสบู่และฟองไข่”

วิทยากร : อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวิชาการและกิจกรรมพัฒนาเยาวชนวิทยาศาสตร์
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 - 16.00 น.
ห้อง 406 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

ชมคลิปวิดีโอ คลิก


ภาพบรรยากาศการอบรม