คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมสะเต็มศึกษาและการทดลองวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา ตอน แสง สี เสียงและการมองเห็น

หลักสูตร : อบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมสะเต็มศึกษาและการทดลองวิทยาศาสตร์
สำหรับเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา ตอน แสง สี เสียงและการมองเห็น

วิทยากร : อ.ฤทัย จงสฤษดิ์
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวิชาการและกิจกรรมพัฒนาเยาวชนวิทยาศาสตร์
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

เวลา 08.30-16.00 น.
ห้อง 405 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์