คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสอนโครงงานและสิ่งประดิษฐ์ ให้มีประสิทธิภาพและสนุก” วันที่ 28 เมษายน 2562

หลักสูตร : อบรมเชิงปฏิบัติการ

“เทคนิคการสอนโครงงานและสิ่งประดิษฐ์ ให้มีประสิทธิภาพและสนุก”

วิทยากร : อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์

ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวิชาการและกิจกรรมพัฒนาเยาวชน วิทยาศาสตร์

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.30-16.00 น.

ห้อง 406 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์


ภาพบรรยากาศการอบรม