คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things) สำหรับโครงงานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม
หลักสูตร : อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things)
สำหรับโครงงานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

 วิทยากร : ผศ.ดร.อนุชิต จิตพัฒนกุล และคณะ
 หัวหน้าศูนย์วิจัยเฉพาะทางนวัตกรรมอัจฉริยะและพลวัตรไม่เชิงเส้น
 สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30-16.00 น.
 ห้อง 405 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

ชมคลิปวิดีโอ คลิก


ภาพบรรยากาศการอบรม