คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : เทคนิคการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา

หลักสูตร : เทคนิคการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา
วิทยากร : อ.ปุณทิศา กลัดทอง
อาจารย์ประจำโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

เวลา 08.30-16.00 น.
ห้อง 404 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์