คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : เส้นทางการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านการถอดบทเรียน Notre Dame de Paris

หลักสูตร :  เส้นทางการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านการถอดบทเรียน Notre Dame de Paris
วิทยากร : ผศ.ดร.รัชนีกร หงส์พนัส
ประธานสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

เวลา 08.30-16.00 น.
ห้อง 406 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์