คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : โครงการบริการวิชาการพัฒนาครูประจำการ ตามแนวทางโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ประจำปี 2562 หัวข้อ “สอนอย่างไรให้อ่านออกเขียนได้” วันที่ 7-8 เมษายน พ.ศ. 2562

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

ร่วมกับ

มูลนิธิอุดมพร – สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่ศักดิ์พรทรัพย์

จัดอบรม โครงการบริการวิชาการพัฒนาครูประจำการ

ตามแนวทางโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ฝ่ายประถม ประจำปี 2562

หัวข้อ “สอนอย่างไรให้อ่านออกเขียนได้”

วันที่ 7-8 เมษายน พ.. 2562

ณ ห้องประชุมผ่องโกมล โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ตภาพบรรยากาศการอบรม