คลิปวิดีโอ และภาพบรรยากาศการอบรม : การส่งเสริมการรู้เรื่องเงินของเด็กปฐมวัย วิทยากร : ผศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู วันที่ 16 มีนาคม 2562

คลิปวิดีโอ และภาพบรรยากาศการอบรม

การส่งเสริมการรู้เรื่องเงินของเด็กปฐมวัย

วิทยากร: ผศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู

อาจารย์ประจำสาขาวิชาปฐมวัยศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 เวลา 08.30-16.00 น.

ห้อง 403 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์


ภาพบรรยากาศการอบรม