คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : สารนิทัศน์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย

คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม

หลักสูตร : สารนิทัศน์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย  วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู

อาจารย์ประจำสาขาวิชาปฐมวัยศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วันเสาร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2562

เวลา 08.30-16.00 น.

ห้อง 403 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ 


 


ภาพบรรยากาศการอบรม