คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : การใช้เพลงและเกมส์ต่างๆ เพื่อเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนไทย

คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม

หลักสูตร : การใช้เพลงและเกมส์ต่างๆ เพื่อเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ

ให้กับนักเรียนไทย  (Using Song and Games to Enhance English Language Skills among Thai Students)

วิทยากร : ดร.นิสัย แก้วแสนไชย

อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาประจำองค์การ SEAMEO

ณ ศูนย์ภาษา RELC ประเทศสิงคโปร์

วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.30-16.00 น.

ห้อง 404 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์


 ภาพบรรยากาศการอบรม