ภาพบรรยากาศการอบรม ห้อง 402 การใช้วิธีและเทคนิคการสอนในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง วันที่ 9-10 มีนาคม 2562

ภาพบรรยากาศการอบรม

การใช้วิธีและเทคนิคการสอนในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง

วิทยากร : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์

ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนและการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.พเยาว์ ยินดีสุข

ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ 9-10 มีนาคม พ.. 2562 เวลา 08.30-16.00 .

ห้อง 402 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

_________________________________________
เรียนฟรีทั่วไทย เรียนไกลทั่วโลก 
ห้ามพลาดทุกความเคลื่อนไหวของทุกหลักสูตรการเรียนการสอน

กดติดตามได้ที่นี่ Facebook Fanpage : www.facebook.com/sakdibhornssup.foundation
เว็บไซต์มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ : www.kusol.org
สนับสนุนโดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์