คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ“กิจกรรมสะเต็มศึกษาและการทดลองวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา ตอน น้ำและอวกาศ” วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2562

หลักสูตร : อบรมเชิงปฏิบัติการ

“กิจกรรมสะเต็มศึกษาและการทดลองวิทยาศาสตร์
สำหรับเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา ตอน น้ำและอวกาศ”

วิทยากร : อ.ฤทัย จงสฤษดิ์
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวิชาการและกิจกรรมพัฒนาเยาวชนวิทยาศาสตร์
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2562   เวลา 08.30-16.00 น.

ห้อง 403 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์


ภาพบรรยากาศการอบรม