คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : พัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ ด้วยกิจกรรมและสื่อการสอนภาษาไทย วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2562

หลักสูตร : พัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ ด้วยกิจกรรมและสื่อการสอนภาษาไทย

วิทยากร : อาจารย์นพมาศ ว่องวิทยสกุล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผน งบประมาณและประกันคุณภาพ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2562   เวลา 08.30-16.00 น.

ห้อง 405 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์


ภาพบรรยากาศการอบรม