คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : การสอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ตามแนวทาง สสวท. วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2562

หลักสูตร : การสอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ตามแนวทาง สสวท.

วิทยากร : อาจารย์ภีมวัจน์ ธรรมใจ
นักวิชาการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2562   เวลา 08.30-16.00 น.

ห้อง 403 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์


ภาพบรรยากาศการอบรม