คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : สื่อและเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา

หลักสูตร : สื่อและเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา
วิทยากร : ผศ.รุ่งอรุณ ลียะวณิชย์ 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผน งบประมาณและประกันคุณภาพ
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.30-16.00 น.

ห้อง 405 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์