คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : เทคนิคการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ 9C

หลักสูตร : เทคนิคการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ 9C
วิทยากร : ผศ.ดร.จงดี  โตอิ้ม
ที่ปรึกษาด้านกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
และอาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.30-16.00 น.

ห้อง 406 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์