คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : AFL : การประเมินเพื่อพัฒนาการสอนของครูอนุบาล

หลักสูตร : AFL : การประเมินเพื่อพัฒนาการสอนของครูอนุบาล
วิทยากร : รศ.ดร.ศศิลักษณ์ ขยันกิจ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.30-16.00 น.

ห้อง 403 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์