คลิปและภาพบรรยากาศการอบรม “การใช้ GeoGebra พื้นฐานสำหรับผู้ใช้งานเบื้องต้น” วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562

คลิปและภาพบรรยากาศการอบรม

“การใช้ GeoGebra พื้นฐานสำหรับผู้ใช้งานเบื้องต้น”

วิทยากร :อ.สุรัชน์  อินทสังข์ และ อ.พงศักดิ์  วุฒิสันต์
ผู้ชำนาญสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 8.30 – 16.00 

ห้อง 301 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์


ภาพบรรยากาศการอบรม