ภาพบรรยากาศโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ณ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

อบรมเชิงปฎิบัติการสำหรับครูอาสาสมัคร รุ่นที่36

ในโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ

ของศูนย์ส่งเสริมการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย

ศาสตราจารย์ ม.ล.จิรายุ – ศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ณ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 4-21 สิงหาคม 2562

พิธีมอบสัมฤทธิบัตร นักเรียนวัดไทยลอสแองเจอลิส เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2562

พิธีมอบสัมฤทธิบัตร นักเรียนวัดไทยซานฟรานธัมมาราม วันที่ 17 สิงหาคม 2562

พิธีมอบสัมฤทธิบัตร นักเรียนวัดไทย พุทธานุสรณ์ 18 สิงหาคม 2562