คลิปและภาพบรรยากาศการอบรม “ยุทธวิธีการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ที่หลากหลายระดับประถมศึกษา” วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562

คลิปและภาพบรรยากาศการอบรม

“ยุทธวิธีการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ที่หลากหลายระดับประถมศึกษา”

วิทยากร : ดร.สุจินต์ สุวรรณะ และคณะ
อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 8.30 – 16.00 

ห้อง 403 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์


ภาพบรรยากาศการอบรม