ภาพบรรยากาศห้องประชุมชั้น 6, ห้องอบรมชั้น 4 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

ภาพบรรยากาศห้องอบรมชั้น 4


 

ภาพบรรยากาศห้องประชุมชั้น 6