คลิป และภาพบรรยากาศอบรมครู หลักสูตรศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย เสาร์ที่ 27 ตุลาคม 61

คลิป และภาพบรรยากาศการเรียนการสอน

หลักสูตร ศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู

อาจารย์ประจำสาขาวิชาปฐมวัยศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 ห้อง 406 ชั้น 4 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

รับชมย้อนหลัง!! คลิกที่นี่

ผลิตโดย  มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์