คลิป และภาพบรรยากาศอบรมครู หลักสูตร การสร้างสื่อการเรียนรู้เรื่องสถิติและความน่าจะเป็น ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 61

คลิป และภาพบรรยากาศการเรียนการสอน

หลักสูตร การสร้างสื่อการเรียนรู้เรื่องสถิติและความน่าจะเป็น

ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น

ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561 ห้อง 404 ชั้น 4 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

              รับชมย้อนหลัง!!  ช่วงเช้า :คลิกที่นี่  ช่วงบ่าย :คลิกที่นี่                     

ผลิตโดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์