คลิปและภาพบรรยากาศการอบรม “เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยเกม เพลง และนิทานในระดับอนุบาลและประถมศึกษา” วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562

คลิปและภาพบรรยากาศการอบรม

“เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ด้วยเกม เพลง และนิทาน

ในระดับอนุบาลและประถมศึกษา”

วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เฉลิมพล ดาวเรือง
อดีตรองผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 8.30 – 16.00 

ห้อง 406 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์


ภาพบรรยากาศการอบรม