คลิปและภาพบรรยากาศ “การส่งเสริมการคิดผลิตภาพของเด็กปฐมวัย” วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562

คลิปและภาพบรรยากาศ

“การส่งเสริมการคิดผลิตภาพของเด็กปฐมวัย”

วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.30 – 16.00 ห้อง 404

อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์  กรุงเทพมหานคร

วิทยากร : ผศ.ดร.อรพรรณ  บุตรกตัญญู

 

ภาพบรรยากาศ