คลิปและภาพบรรยากาศ การอบรมเชิงปฏิบัติการ ” STEM Academy 4.0 เทคนิคการพัฒนาห้องเรียนวิทยาศาสตร์แสนสนุก เพื่อสร้างนวัตกรน้อยมืออาชีพ” วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562

คลิปและภาพบรรยากาศ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ” STEM Academy 4.0

เทคนิคการพัฒนาห้องเรียนวิทยาศาสตร์แสนสนุก
เพื่อสร้างนวัตกรน้อยมืออาชีพ”

วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.30 – 16.00 ห้อง 404

อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์  กรุงเทพมหานคร

วิทยากร : อ.ฤทัย  จงสฤษดิ์

 

ภาพบรรยากาศการอบรม