คลิปและภาพบรรยากาศ การเรียนรู้ทักษะการฟังโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานสำหรับครูอังกฤษ (Activity-based Learning through Listening Skill for English Teacher) วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562

คลิปและภาพบรรยากาศ

การเรียนรู้ทักษะการฟังโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานสำหรับครูอังกฤษ

(Activity-based Learning through Listening Skill

for English Teacher)

วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.30 – 16.00 ห้อง 402

อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์  กรุงเทพมหานคร

วิทยากร : พันตรี ดร.ราเชน  มีศรี

สนับสนุนโดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

 

ภาพบรรยากาศ