คลิปและภาพบรรยากาศ “ศิลปสร้างสรรค์สำหรับเด็กอนุบาล” วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562

คลิปและภาพบรรยากาศ

“ศิลปะสร้างสรรค์สำหรับเด็กอนุบาล

วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.30 – 16.00 ห้อง 405

อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์  กรุงเทพมหานคร

วิทยากร : รศ.ดร.ศศิลักษณ์  ขยันกิจ

 

 

ภาพบรรยากาศการอบรม