คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : สอนภาษาไทยอย่างไรให้สนุกระดับชั้นประถมศึกษา 3 สิงหาคม 2562

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562”

หลักสูตร สอนภาษาไทยอย่างไรให้สนุกระดับชั้นประถมศึกษา

โดย อ.นพมาศ ว่องวิทยสกุล

วันที่ 3 สิงหาคม 2562

เวลา 09.00-16.00 น.

ห้อง 405 ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์