คลิป และ ภาพบรรยากาศ หลักสูตร การผลิตสื่อเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ อาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561

คลิป และ ภาพบรรยากาศ
หลักสูตร การผลิตสื่อเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
อาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 เวลา08.30-16.00 น. ห้อง 402 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์  กรุงเทพมหานคร
วิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร
ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
กรุณา คลิกที่นี่ เพื่อชมแบบย้อนหลัง 
ผลิตโดย  มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์