คลิป และ ภาพบรรยากาศ หลักสูตร การสอนโค้ดดิ้งสำหรับวิทยากรคำนวณ อาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561

คลิป และ ภาพบรรยากาศ

หลักสูตร  การสอนโค้ดดิ้งสำหรับวิทยากรคำนวณ

อาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561  ห้อง 406  อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์  กรุงเทพมหานคร

วิทยากร รองศาสตราจารย์ ยืน ภู่วรวรรณ

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลิตโดย  มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์