คลิป และ บรรยากาศหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ 6 ตุลาคม 61 ( วิทยากร : รศ.ยืน ภู่วรวรรณ ) ผลิตโดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

หลักสูตร : การจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ

วันที่ 6 ตุลาคม 2561  ชั้น 4  อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์  กรุงเทพมหานคร

รศ.ยืน ภู่วรวรรณ  รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2539
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ จากสำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติ

ผลิตโดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์