คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : โครงการที่ปรึกษาทางวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตราฐานการศึกษา โดย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายประถม ปี 2562 รุ่นที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 1 (ศรีเกิด) จังหวัดเชียงราย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 17-18 มิถุนายน 2562

โครงการที่ปรึกษาทางวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตราฐานการศึกษา
โดย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายประถม ปี 2562 รุ่นที่ 4

โรงเรียนเทศบาล 1 (ศรีเกิด) จังหวัดเชียงราย
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4


วันที่ 17 มิถุนายน 2562 

สังเกตการสอน : บรรยากาศในและนอกห้องเรียน


วันที่ 18 มิถุนายน 2562

ศึกษาวิธีการคุมชั้นเรียน : การดูแลนักเรียน การเสริมแรง

การใช้คำพูด การปรับพฤติกรรมนักเรียน ฯลฯ