ภาพบรรยากาศ : โครงการบริการวิชาการพัฒนาครูประจำการตามแนวทางร.ร.สาธิต จุฬาลงกรณ์ ฝ่ายประถมประจำปี 2562 ครั้งที่ 5 (24ส.ค.62)

โครงการบริการวิชาการพัฒนาครูประจำการตามแนวทาง

โรงเรียนสาธิต จุฬาลงกรณ์ ฝ่ายประถมประจำปี 2562 ครั้งที่ 5

หลักสูตร : สอนอย่างไรให้อ่านออกเขียนได้ (กลุ่ม 2)

วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562