คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศ : โครงการพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนเอกชน เรื่อง ครูภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21กับการจัดการเรียนการ สอนรูปแบบEIS (ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) 12-13 ต.ค. 62 จ.แพร่

โครงการพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนเอกชน
เรื่อง ครูภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21กับการจัดการเรียนการ
สอนรูปแบบEIS (ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา)
ในวันที่ 12-13 ตุลาคม 2562
ณ ห้องประชุมมารีอา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ จังหวัดแพร่