คลิปและภาพบรรยากาศ “ไมโครบิตกับการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณในโรงเรียน” วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562

คลิปและภาพบรรยากาศ

“ไมโครบิตกับการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณในโรงเรียน”

วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.30 – 16.00 ห้อง 406

อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์  กรุงเทพมหานคร

วิทยากร : รศ.ยืน  ภู่วรรณ

 

ภาพบรรยากาศการอบรม