คลิปและภาพบรรยากาศการอบรม “Loose parts: การเล่นวัสดุสร้างสรรค์ สำหรับเด็กปฐมวัย” วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562

คลิปและภาพบรรยากาศการอบรม

“Loose parts: การเล่นวัสดุสร้างสรรค์
สำหรับเด็กปฐมวัย”

วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู
อาจารย์ประจำสาขาวิชาปฐมวัยศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 8.30 – 16.00 

ห้อง 404 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์


ภาพบรรยากาศการอบรม