ภาพมอบวุฒิบัตร เรียนเพลิน Learn Play with math วันที่ 30 กรกฎาคม 2559


“หลักสูตร : เรียนเพลิน Learn Play with math
โครงการบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559
จัดโดย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ร่วมกับ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
วันที่ 30 กรกฎาคม 2559 ( 9.00-16.00 น.)
สถานที่อบรม : ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารบริหาร โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม”

From มอบวุฒิบัตร หลักสูตร : เรียนเพลิน Learn Play with math. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 7/31/2016 (25 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2