ภาษาพาสนุก ปลุกความคิดด้วยทักษะและกระบวนการ (วิชาภาษาไทยระดับประถมศึกษา) วันที่ 12 มีนาคม 2560


“หลักสูตร ภาษาพาสนุก ปลุกความคิดด้วยทักษะและกระบวนการ (วิชาภาษาไทยระดับประถม ศึกษา)
วิทยากร : อ.พิรุนเทพ เพชรบุรี
วันที่ 12 มีนาคม 2560 เวลา 9.00-16.00 น.
สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์”

From หลักสูตร ภาษาพาสนุก ปลุกความคิดด้วยทักษะและกระบวนการ. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 3/15/2017 (63 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2