ภาษาไทยเรียนได้ไม่เบื่อ วันที่ 23 กรกฎาคม 2560


“หลักสูตร ภาษาไทยเรียนได้ไม่เบื่อ
วิทยากร : อ.พรพิตร สกุณา
วันที่ 23 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์”

From ภาษาไทยเรียนได้ไม่เบื่อ วันที่ 23 กรกฎาคม 2560. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 7/27/2017 (91 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2