“พิธีมอบทุนว่าที่ครูไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐”

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับทุน ว่าที่ครูไทยทั้ง ๕๘ ท่าน

มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ร่วมกับ บริษัท โอ.พี. เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด (Oriental Princess)
จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่  “ว่าที่ครูไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐”

สำหรับผู้ที่มีคะแนนสอบเข้าเป็นอันดับหนึ่ง คณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ ในทุกมหาวิทยาลัยทั้งรัฐและเอกชน ทั่วประเทศ 

พร้อมสนับสนุนทุนการศึกษาตลอดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา จำนวน ๕๘ ทุน   “โดยไม่มีเงื่อนไขและไม่ต้องใช้ทุนคืน”
โดยจัดพิธีมอบทุน เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑  ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์