มาปัดฝุ่นเรื่องการใช้ Tenses ให้ถูกต้องและชัดเจน วันที่ 27 สิงหาคม 2560

หลักสูตร มาปัดฝุ่นเรื่องการใช้ Tenses ให้ถูกต้องและชัดเจน (A Quick Review of the Basic Tenses Used in English)
วิทยากร : ดร.นิสัย แก้วแสนไชย
วันที่ 27 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์