มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์แจ้งสามารถติดตามการอบรมผ่าน Facebook Live วันเสาร์ที่ 25 และ วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560

มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์แจ้งสามารถติดตามการอบรมผ่าน Facebook Live

วันเสาร์ที่ 25 และ วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 
หลักสูตรอบรม ณ อาคาร ว. วิโรจน์ ดังนี้

วันเสาร์ทีึ่ 25 พฤศจิกายน 2560

เวลา 09.30-10.30 น. 
หลักสูตร จัดการเรียนรู้แบบร่วมมืออย่างไร สำหรับครูประถม
วิทยากร : ผศ.ดร.จงดี โตอิ้ม

เวลา 13.30-14.30 น. 
หลักสูตร การสร้างแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ 
(ระดับประถมศึกษา)
วิทยากร : รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560

เวลา 09.30-10.30 น. 
หลักสูตร การสอนเขียน : กิจกรรมกึ่งเกมสำหรับการสอนเขียนภาษาอังกฤษ
Teaching Writing Game -Like Activities for Teaching Writing in English
วิทยากร : ดร.นิสัย แก้วแสนไชย

โดยสามารถติดตาม ได้ที่https://www.facebook.com/sakdibhornssup.foundation/