มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ พัฒนาการศึกษาไทย เพื่อตอบเเทนคุณแผ่นดินเกิดและผู้มีพระคุณ

 

มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ พัฒนาการศึกษาไทย เพื่อตอบเเทนคุณแผ่นดินเกิดและผู้มีพระคุณ